Dostęp do publicznej defibrylacji i przeżycie po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia czesc 4

Te artefakty mogą spowodować fałszywie niski mianownik (a zatem fałszywie wysoki wskaźnik przeżywalności) dla grupy tylko RKO. Inne potencjalne kandydatury również były potencjalnie wadliwe.13 W związku z powyższym pierwotnym wybranym rezultatem była liczba osób, które przeżyły ostateczne pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w każdej jednostce lokalnej. Drugorzędnym rezultatem była liczba osób, które przeżyły jednoznaczne lub niepewne pozaszpitalne zatrzymanie krążenia. Jednostką analizy była jednostka wspólnotowa, a pierwotne porównanie między grupami leczonymi obejmowało zastosowanie dwu-próbkowego, stratyfikowanego testu t, z którym porównano średnią liczbę osobników, które przeżyły na jednostkę w warstwach. Przy takim podejściu można by uniknąć porównania wskaźników przeżycia złożonych z nieporównywalnych mianowników.
Wtórne podejście analityczne polegało na zastosowaniu regresji uogólnionej liniowo-modelowej logarytmiczno-liniowej (Poissona), która umożliwiła dostosowanie do ryzyka pozaszpitalnego zatrzymania krążenia (oszacowanego jako populacja narażona na ryzyko pomnożona przez lata narażenia), a także regulacje dla typu centrum i jednostki. Analizy podgrup a priori zostały określone dla budynków mieszkalnych w porównaniu z jednostkami publicznymi. Obiekty, które przekroczyły lub które zdecydowały się na zaprzestanie uczestnictwa, były obserwowane w przypadku wydarzeń poprzez przegląd odpowiedzi od służb ratownictwa medycznego do placówki lub przez comiesięczne zapytania do personelu w placówce. Wszystkie wykryte zdarzenia zostały włączone do analiz na zasadzie zamiaru leczenia.
Kategoria sprawności mózgowej w momencie wypisu ze szpitala została wykorzystana do oceny wyników czynnościowych osób, które przeżyły. Porównania między grupami terapeutycznymi przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat.
Badanie miało 80-procentową moc do wykrycia 2,1-krotnej różnicy w liczbie osobników, które przeżyły między grupami CPR i CPR-plus-AED, przy założeniu 7% przeżycia w grupie tylko RKO. Zaplanowano jedną analizę okresową, z granicą zatrzymania tymczasowego określoną przy wartości P mniejszej niż 0,005. Wartość P, którą uznano za wskazującą na ogólną istotność, wynosiła 0,05.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka jednostek wspólnotowych i osób odpowiadających za wolontariat. W badaniu losowo przydzielono 993 jednostki wspólnotowe. Jednostki uczestniczyły w badaniu jako średnia (. SD) 21,5 . 5,5 miesiąca. Większość obiektów (85 procent) znajdowała się w miejscach publicznych, z których większość stanowiły obiekty rekreacyjne i centra handlowe (tabela 1). Chociaż proporcje obiektów, które się porzuciły, były podobne w obu grupach, przekroczyły one więcej obiektów tylko CPR niż obiektów CPR-plus-AED. Obserwowana liczba zatrzymań była znacznie niższa niż przewidywano na podstawie danych dotyczących rejestracji przed zabiegiem; jednak wskaźnik przeżycia w jednostkach tylko RKO był wyższy niż przewidywano. Po analizie pośredniej wykorzystano informacje dotyczące częstotliwości zatrzymania krążenia i wskaźnika przeżycia w jednostkach tylko CPR, aby przedłużyć okres gromadzenia danych o sześć miesięcy, aby utrzymać określony poziom mocy. Znacznie większa liczba ochotników uczestniczyła w jednostkach losowo przydzielonych do RKO i AED niż w jednostkach, które zostały przydzielone do RKO.
Tabela 2
[podobne: nutrend, klimakterium, flexagen ]
[przypisy: tęgoryjec dwunastnicy leczenie, sachol opinie, tęgoryjec ]