Prolimery granulokocytów-makrofagów jako kandydaci na komórki białaczkowe w chorobie Blast-Crisis CML czesc 4

Wśród komórek od pacjentów z odpowiedzią na imatynib wystąpił znaczny spadek liczby komórek Lin CD34 + w porównaniu do ich prawidłowych odpowiedników w szpiku kostnym (P = 0,03), a odsetek poszczególnych progenitorów mieloidalnych powrócił do normy, podczas gdy próbki od pacjentów z CML odpornymi na imatynib miały zwiększoną liczbę progenitorów granulocytów i makrofagów (ryc. 1A i 1C w dodatkowym dodatku). Ilościowa analiza RT-PCR wykazała, że w próbkach od pacjentów z CML w fazie przewlekłej transkrypty BCR-ABL były bardziej obfite w hematopoetycznych komórkach macierzystych niż w progenitorach szpikowych. Odwrotnie, przełom blastyczny był związany ze zwiększoną liczbą transkryptów BCR-ABL w progenitorach szpikowych, szczególnie wspólnych progenitorów szpikowych i progenitorów granulocytów i makrofagów (Figura 1C). Ze względu na małą liczbę progenitorów, które udało nam się uzyskać z próbek pobranych z banków, przeprowadziliśmy analizę RT-PCR dla BCR-ABL zamiast fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. Z tego powodu nie można wykluczyć możliwości wystąpienia mieszaniny chromosomów Philadelphia pozytywnych i chromosomów Philadelphia w poszczególnych podgrupach progenitorowych.
Aktywacja .-kateniny
Rysunek 2. Rysunek 2. Wyniki aktywowanej fluorescencyjnie analizy sortowania komórek ekspresji .-kateniny. Panel A pokazuje intensywność fluorescencji przeciwciała sprzężonego z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) przeciwko .-kateninie w hematopoetycznych komórkach macierzystych (HSC, trzy górne histogramy) z sześciu kontroli, w porównaniu z pięcioma pacjentami z CML w fazie przewlekłej (CP, P = 0,36 za pomocą dwustronnego testu t-Studenta), pięciu z CML w fazie przyspieszonej (AP; P = 0,30) i czterech z CML w fazie przełomu blastycznego (BC, P = 0,33), oraz w przodkach szpikowych (niższe trzy histogramy) z kontrole, w porównaniu z pacjentami z CML w fazie przewlekłej (P = 0,96), fazie przyspieszonej (P = 0,009) i kryzy podmuchowej (P = 0,04). Panel B przedstawia reprezentatywną intensywność fluorescencji sprzężonego z FITC przeciwciała przeciwko .-kateninie w hematopoetycznych komórkach macierzystych lub komórkach progenitorowych z sześciu kontroli, w porównaniu z trzema pacjentami z CML w przełomie blastycznym przed terapią imatinibem i po terapii imatynibem. Hematopoetyczne komórki macierzyste to CD34 + CD38CD90 + Lin 38,39; progenitory to CD34 + CD38 + IL3R. + Lin.41 Występowała istotna różnica w średniej intensywności fluorescencji komórek progenitorowych przed i po terapii imatynibem od pacjentów z CML w fazie przyspieszonej (nie pokazano) (P = 0,03) i pacjentów z CML w kryzys podmuchowy (P = 0,03).
Ryc. 3. Ryc. 3. Mikroskopowe obrazy mikroskopowe konfokalnej lokalizacji jądrowej .-kateniny (panele A, B i C) oraz wyniki aktywowanej fluorescencyjnie analizy sortowania komórek aktywności reportera LEF / TCF. Panel A pokazuje konfokalne fluorescencyjne obrazy mikroskopowe komórek Lin CD34 + od pacjenta z CML fazy akcelerowanej barwionego przeciwciałem skoniugowanym z izotiocyjanianem fluoresceiny przeciwko CD45 (zielony); przeciwciało swoiste dla aktywowanej .-kateniny (czerwone); i Hoechst, niebieska plama jądrowa. Panel B pokazuje lokalizację .-kateniny w hematopoetycznych komórkach macierzystych (HSC, trzy najlepsze obrazy) i progenitorach granulocytów i makrofagów (GMP, trzy ostatnie obrazy) reprezentujących pięć kontroli, trzech pacjentów z CML w fazie przyspieszonej (AP), oraz czterech pacjentów z CML w przełomie blastycznym (BC)
[hasła pokrewne: dronedaron, anastrozol, bifidobacterium ]
[patrz też: tęgoryjec dwunastnicy leczenie, sachol opinie, tęgoryjec ]