Wyniki alergii na użądlenia przez owady u dzieci, zi bez Immunoterapii Jodników ad

Ta informacja może być przydatna w decyzji o zaprzestaniu immunoterapii na jad. 7 Tutaj przedstawiamy informacje uzupełniające dotyczące ponad 500 dzieci z historią reakcji alergicznej na użądlenia owadów, które otrzymały użądlenia w ciągu 6 do 32 lat po pierwszej reakcji. Metody
Populacja pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Alergia na użądlenia przez owady U 1033 dzieci w Johns Hopkins Medical Institutions, 1978-1987. W latach 1978-1985 zdiagnozowaliśmy alergię na użądlenia owadów o różnym nasileniu u 1033 dzieci, spośród których rekrutowaliśmy pacjentów do prospektywnego badania dzieci z łagodnymi (skórnymi) układowymi reakcjami alergicznymi (z objawami skórnymi), którzy otrzymali lub nie otrzymują immunoterapię z jadem. Projekt badania i populacja pacjentów zostały opisane poprzednio. badanie obejmowało randomizowane leczenie, a także obserwację pacjentów, którzy odmówili randomizacji. Dodatkowi pacjenci, którzy nie zostali poddani randomizacji zostali włączeni do raportu okresowego z dziewięcioletniego okresu obserwacji (do 1987 r.) Wyniku użądleń w polu.8 Obecne badanie dotyczące długoterminowych wyników obejmowało pacjentów, którzy zostali zapisani do poprzedniego badania. badanie (1978 do 1982), jak również inne dzieci z historią umiarkowanych do ciężkich ogólnoustrojowych reakcji alergicznych i dużych reakcji lokalnych, które oceniano w naszym ośrodku w okresie od 1978 do 1985 (Tabela 1). Poniżej przedstawiamy nasze obserwacje dzieci, które otrzymały użądlenia po naszym poprzednim badaniu, które ukończyliśmy w 1987 roku. Dane odzwierciedlają wyniki od 6 do 32 lat po początkowej reakcji alergicznej pacjenta. Żadne ze zgłoszonych użądlenia nie było żądaniami laboratoryjnymi.
Ankieta
Długoterminowa obserwacja wyników użądlenia owadów otrzymywanych w odstępach czasowych została zatwierdzona przez wspólny komitet ds. Badań klinicznych, instytucyjną komisję odwoławczą placówek medycznych Johns Hopkins; poddani, ich rodzice lub oboje wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Respondentami biorącymi udział w badaniu byli zawsze pacjenci, a nie ich krewni. Głównym narzędziem badania była ankieta telefoniczna. Użyliśmy, przy minimalnej modyfikacji, krótkiej listy standardowych pytań, które wykorzystaliśmy jako narzędzie do sprawdzania reakcji alergicznych na użądlenia owadów w ciągu ostatnich 25 lat. Podjęto wstępne wysiłki w celu skontaktowania się z rodziną pacjenta lub pacjenta pod ostatnim znanym numerem telefonu lub poprzez przeszukanie baz danych numerów telefonicznych. Z 1033 pacjentów telefonicznie odebrano 405 osób. Ostateczna próba skontaktowania się z pozostałymi 628 pacjentami została dokonana poprzez przesłanie im kwestionariusza za pośrednictwem Social Security Administration. Do 107 pacjentów, którzy zwrócili kwestionariusz, skontaktowano się telefonicznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia odpowiedzi. W badaniu wzięło udział 512 pacjentów.
W badaniu tym zidentyfikowano i opisano wyniki użądleń otrzymanych przez pacjentów od 1987 r. Ciężkość początkowej reakcji została określona przez badacza na podstawie opisu w dokumentacji medycznej, a nie w wyniku nowego badania. Ankieterzy nie zostali przydzieleni do przeglądu zapisów pierwotnej reakcji i nie byli świadomi pierwotnych reakcji pacjentów
[więcej w: dekstrometorfan, anakinra, ambrisentan ]
[więcej w: remifemin opinie, otłuszczona watroba, stoperan elektrolity ]