Zaawansowane wsparcie życia sercowego w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ad 6

Tempo przeżycia wyniosło zaledwie 1,3 procenta w Chicago i 1,4 proc. W Nowym Jorku.22,23 Dwie metaanalizy nie wykazały żadnych korzyści z zaawansowanego wsparcia życia dla systemów ratownictwa medycznego.3,24 Liczba raportów przypisano lepszą przeżywalność po zatrzymaniu krążenia w celu zapewnienia przedszpitalnego zaawansowanego wsparcia życia.2,4 Raporty te jednak zasadniczo nie dostosowywały się do drugiego i trzeciego połączenia, tj. wczesnej RKO i wczesnej defibrylacji. Inne badania dotyczące skuteczności zaawansowanego wspomagania życia ograniczono niewielkimi próbkami i nieskutecznymi projektami.12-14 Nasze badanie cechowało się dużą próbą i kontrolowanym projektem klinicznym wdrożonym w 17 społecznościach na szerokim obszarze geograficznym. Uważamy, że wyniki te można uogólnić na większość społeczności o populacji poniżej miliona. Szkolenie ratowników medycznych odbyło się w jednej instytucji o zestandaryzowanym krajowym programie nauczania i szkoleniu klinicznym. Wszyscy stażyści byli doświadczonymi technikami ratunkowymi i korzystali z 6 do 36-miesięcznego okresu docierania, aby doskonalić swoje umiejętności w zakresie zaawansowanego życia. Kontrola jakości była intensywnie monitorowana, a społeczności, które nie spełniały czterech kryteriów wydajności, zostały wykluczone.
Optymalny interwał odpowiedzi w przypadku zaawansowanego wspomagania życia jest mniej zrozumiały niż optymalny czas odpowiedzi na defibrylację.25-28 W naszym badaniu dostawcy zaawansowanego leczenia podtrzymującego spełnili nasz arbitralny standard przybywania na miejsce zdarzenia w ciągu 11 minut 87 procent czas. Przeprowadzili także intubację z dużym sukcesem. Ponadto, w obu fazach badania utrzymywano szybką odpowiedź z defibrylatorem.
Ważnym potencjalnym ograniczeniem jest to, że badanie zostało zaprojektowane jako kontrolowane badanie przed-po, a nie jako randomizowane badanie. Niemniej jednak nie uważamy, że podważa to ważność ustaleń. Randomizacja przez pacjenta nie była możliwa, ponieważ ratownicy uznali za nieetyczne, aby losowo uchronić potencjalnie ratujące życie procedury od pacjentów.
Pierwszorzędowym miernikiem wyniku było przeżycie do wypisu ze szpitala i nie podlegało ono uprzedzeniom potwierdzającym. Selektywność wyboru została zminimalizowana poprzez podejście populacyjne, w którym wszyscy pacjenci w każdej społeczności zostali włączeni do określonych okresów rejestracji. Nie zdajemy sobie sprawy z żadnych nowych ważnych terapii ani żadnego ogólnego wzrostu odsetka osób przeżywających pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w okresie badania. Niemniej jednak podjęto wiele podejść statystycznych, aby zapewnić ważność i solidność ocen naszych wyników. Wykonano wieloczynnikowe analizy regresji logistycznej obejmujące zatrzymanie akcji serca, na które świadczyły służby ratownictwa medycznego, początkowy rytm i warunki interakcji, a wyniki nie uległy zmianie. Potencjalnym, ale mało prawdopodobnym zagrożeniem dla ważności naszych ustaleń były drobne różnice w populacjach badawczych przed i po wdrożeniu programów wsparcia dla życia. Mogło istnieć obawy, czy osoby reagujące na nagłe wypadki lub służby ratownictwa medycznego opóźnią resuscytację krążeniowo-oddechową w celu przeprowadzenia defibrylacji lub wykonania zabiegów podtrzymujących życie
[więcej w: psycholog dziecięcy piła, klimakterium, nutrend ]
[patrz też: oksydaza ksantynowa, xyzal opinie, psycholog dziecięcy piła ]