Dostęp do publicznej defibrylacji i przeżycie po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ad

Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo, wyznaczona przez National Heart, Lung and Blood Institute, monitorowała bezpieczeństwo pacjentów, zdarzenia niepożądane i przebieg badania. Szczegóły dotyczące projektu badania i metod zostały opisane wcześniej.11 Ośrodki badawcze i ośrodki uczestniczące
Protokół został zatwierdzony przez komisje przeglądowe instytucji w 21 ośrodkach badawczych w Stanach Zjednoczonych i 3 w Kanadzie. Zróżnicowana próba placówek społeczności (np. Centrów handlowych, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i kompleksów mieszkaniowych) została zrekrutowana do udziału. Zakłady musiały dysponować grupą potencjalnych ochotników i zdolnością dostarczenia AED w ciągu trzech minut osobie mającej zatrzymanie akcji serca. Wyłączono placówki posiadające personel na miejscu z obowiązkiem reagowania w nagłych przypadkach medycznych (np. Funkcjonariuszy organów ścigania, strażaków, pielęgniarek i lekarzy) oraz obiektów z istniejącymi programami AED. Dopuszczalne były ogólnounijne programy policyjne z udziałem AED. Obiekty fizyczne kwalifikują się do randomizacji jako jednostka wspólnoty, pojedynczo lub w grupach, jeżeli mogą spodziewać się co najmniej jednego pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w okresie badania (szczególnie, jeśli odpowiednik co najmniej 250 dorosłych więcej niż 50 lat wieku były obecne przez 16 godzin dziennie lub jeśli w przeszłości w przeszłości co najmniej dwa razy były świadkami złamania krążenia poza szpitalem). Osiemdziesiąt trzy procent jednostek wspólnotowych stanowiły pojedyncze obiekty. Od jednostek spełniających kryteria wymagane były wyraźnie określone granice geograficzne i typowy czas reakcji systemu ratownictwa medycznego na defibrylację od 3 do 15 minut.
Populacje badawcze
Badaniami objęto dwie populacje o określonych charakterystykach: ochotników i pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia.
Pacjenci
Ze względu na charakter pozaszpitalnego zatrzymania krążenia pacjenci nie byli w stanie wyrazić zgody przed leczeniem. W związku z tym badanie przeprowadzono zgodnie z przepisami regulującymi wyjątki od świadomej zgody na badania w nagłych wypadkach12. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjenta lub członka rodziny na obserwację osób, które przeżyły.
Pierwotna populacja pacjentów składała się z osób w wieku co najmniej ośmiu lat z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia z przyczyn sercowych. Pacjenci z nagłym zatrzymaniem krążenia z powodu urazu, przedawkowania narkotyków lub innych przyczyn niekardiologicznych zostali wyłączeni z pierwotnego porównania, ale nie z oceny bezpieczeństwa. [13]
Ochotnicy
Ochotnikami byli świeccy, których główne opisy stanowisk nie obejmowały odpowiedzialności za udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Przed przystąpieniem do pracy udzielili pisemnej, świadomej zgody i zostali przeszkoleni w zakresie kompetencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.14 Przekwalifikowanie miało się odbyć po upływie od trzech do sześciu miesięcy i co najmniej raz w czasie trwania badania. Dodatkowych wolontariuszy rekrutowano w celu obsadzenia wakatów z powodu wyczerpania (co zazwyczaj wynikało ze zmiany pracy).
Urządzenia AED
AED stosowane w badaniu zostały zatwierdzone przez Food and Drug Administration i wyprodukowane przez trzech producentów
[więcej w: anakinra, ceftriakson, hurtownia portfeli ]
[hasła pokrewne: remifemin opinie, otłuszczona watroba, stoperan elektrolity ]